יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
דף הבית אלונים בתקשורת יצירת קשר
בהתאם לתקנות זכותו של כל הורה/אפטרופוס התלמיד, להגיש בקשה לביצועהתאמות נגישות, עבורו או עבור בנו/בתו.יש למלא את הטפסים המצורפים מטה, ולצרף אליהם את המסמכים הנדרשיםהמעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקודהילד במוסד החינוכי.את הבקשות יש להגיש לרשות המקומית בה לומד/ת הילד/ה.

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.pdf